Pravidla a podmínky

1.
Všechny osoby se účastní závodu Jarní ŠUTR 2021 (dále jen ŠUTR), pořádaného 22. 5. 2021, na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.
Pořadatel neručí za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která účastníkovi na akci ŠUTR vznikne.

3.
Každý účastník se účastní závodu dobrovolně a nese plnou odpovědnost za veškerou majetkovou újmu způsobenou svou účastí na akci ŠUTR třetím osobám a institucím.

4.
Po celou dobu konání akce ŠUTR se bude každý účastník chovat ohleduplně k přírodě i k okolnímu soukromému majetku.

5.
Účast na závodě ŠUTR je možná pouze zdravotně způsobilým účastníkům od 18 let.

6.
Každý účastník si je vědom náročnosti závodu a jeho fyzický stav a připravenost odpovídá typu zvolené trati.

7.
Každý účastník je povinen mít uzavřené zdravotní pojištění po dobu závodu pro případné lékařské ošetření.

8.
Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní běžci.

9.
Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti…)

10.
Každý účastník se zavazuje respektvat aktuální protiepidemická opatření a nařízení. Zejména pak opatření omezující shlukování osob a povinnost používání respirátoru či roušky.

Souhlas s výše uvedenými pravidly a podmínkami stvrzuje každý účastník podpisem v prezenční listině při převzetí čipu pro měření času.

Pořadatel a ředitel závodu:
Michael Dobiáš, Jirečkova 7, Praha 7, michael@trailpoint.cz, tel.: 722 724 135